Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

Administrator danych:

Administratorem strony www.veskez.pl jest VESKEZ Sp. z o.o. Sp. K. Możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem slawomir.skuza@veskez.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 67 215 22 17

Cel przetwarzania, podstawy prawne:

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1.  Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 2.  Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 3.  Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 4.  Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 5. Ściągania należności na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

Odbiorcy danych:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe firmom kurierskim i pocztowym, firmom dostarczającym nam usług i oprogramowania IT, dostawcom hostingu i poczty elektronicznej, firmom prawniczym, księgowym, bankom.

Okres przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy – do momentu zakończenia umowy,
 2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – 6 lat od zakończenia umowy,
 4. w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg – 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
 5. w celu ściągania należności – do momentu pełnego rozliczenia płatności.

Prawa jakie Państwu przysługują

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.